Mentortraining op maat

Kwaliteit van mentoren is moeilijk te meten...
Toch bepalen juist de mentoren de kwaliteit van de zorgstructuur binnen Passend Onderwijs in uw school!

Weten uw mentoren antwoorden op deze vragen:

 1. Hoe ga ik om met een boze ouder tijdens een tienminutengesprek?
 2. Wat is het verschil tussen een luie en hoogbegaafde mentorleerling?
 3. Welke opvang geef ik aan een mentorleerling wiens vader overlijdt?
 4. Hoe werk ik aan positieve groepsvorming in mijn mentorklas?
 5. Wat is mijn eerste reactie bij het constateren van een krassende mentorleerling? 

(Voor antwoorden klik hier)

De kwaliteit van mentoren zit op drie niveaus: hun attitude, kennis en vaardigheden. Aandacht voor kwaliteitsbehoud en kwaliteitsvergroting van mentoren is bij trainers van Ortho Consult al jaren een succesvolle uitdaging. Het 'Handboek voor elke mentor' is daarbij een krachtig instrument.

Ortho Consult
Ortho Consult is gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen voor het mentoraat. In de mentorentrainingen van Ortho Consult wordt veel aandacht besteed aan gesprekken met leerlingen, ouders en collega’s. Ook wordt tijdens de trainingen veel geoefend met werkvormen om van je klas een positieve groep te maken. Binnen het voortgezet onderwijs zijn mentoren namelijk belangrijke sleutelfiguren. Vanuit de vernieuwde inzichten rond de nadere toepassing van de interne zorgstructuur komt er een verschuiving in de taakopvatting van en door mentoren. Belangrijkste thema hierbij is dat mentoren bij het begeleiden van stagnerende mentorleerlingen minder snel, of (als de situatie dat mogelijk maakt) zelfs niet, leerlingen verwijzen naar teamleiders en andere (begeleidings-) functionarissen binnen de school. Dat vraagt echter een kwaliteitsinvestering in en van de mentoren. In een training mentoraat biedt Ortho Consult mentoren training(en) aan in een aanbod dat zich richt op het verbreden en aanscherpen van mentorvaardigheden, attitude en uiteraard ook daarbij passende kennis. Elke mentortraining wordt op maat samengesteld. Er kan gekozen worden voor een basistraining mentoraat of een verdiepingstraining mentoraat. Verder wordt er specifiek gekeken naar de wensen van het team. De trainingen kunnen aangevuld worden met de praktische handboeken 'Voor elke mentor' en 'Positieve groepsvorming'. In combinatie met een training geven we korting op deze boeken.

Onze mentortrainingen bestaan in grote lijnen uit de volgende onderdelen:

 • Effectief voeren van begeleidingsgesprekken met mentorleerlingen
 • Effectief voeren van klassenmanagement, om zo een positief groepsklimaat te creëren
 • Effectief omgaan met weerstand bij leerlingen of in de groep
 • Effectief kunnen voeren van gesprekken met (kritische) ouders
 • Effectief kunnen reageren op kritische situaties bij leerlingen

Hoog praktisch gehalte
De trainingen kennen een hoog praktisch gehalte. We werken met korte stukjes theorie, die we in oefeningen uitwerken op praktische en toepasbare wijze. Daarbij werken we ook aan de persoonlijke ontwikkeling van de mentoren, waarbij rechtstreeks aanspreken, kwetsbaar opstellen, grenzen stellen en behulpzaamheid naar collega's centraal staan. De trainers van Ortho Consult besteden om dat te bereiken ook veel aandacht aan de veiligheid in de groep.

Wil je je mentoren professionaliseren op je eigen school? Neem dan contact op voor een vrijblijvend voorstel op maat. Aan de hand van een telefonisch onderhoud schrijven we vrijblijvend een voorstel op maat om jouw mentorteam te inspireren en te ontwikkelen tot een talentvolle mentor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bovenstaande vragen

 1. Een boze ouder is vrijwel altijd bezorgd over zijn kind. Teleurstelling en woede zijn voor een mentor, zeker in de korte beschikbare tijd van het tienminutengeprek, vaak lastig te hanteren. Belangrijk is de ouder te erkennen in zijn zorg voor zijn kind. Los van die erkenning kan een mentor zoeken naar mogelijke oplossingen om met de boze ouder weer ‘als partner’ te kunnen samenwerken.
 2. Hoogbegaafde leerlingen haken vaak af in het leren. De aangeboden stof is niet boeiend genoeg of ze zijn bang met hun excellente prestaties buiten de groep te vallen. In een gesprek moet een mentor proberen achter het dagelijks gedrag van deze leerling (‘lui’) te zoeken naar wat een leerling werkelijk beweegt tot dat gedrag. Gesprekstechnisch gezien gaat het vooral om open vragen met een niet-normerend pedagogisch karakter.
 3. Als een mentorleerling een ouder verliest is dat een ingrijpende gebeurtenis, die invloed heeft op succesvol leren. Aandacht van de mentor is noodzakelijk. Op klasniveau (wat, hoe en wanneer vertellen we dit slechte nieuws?) en op individueel niveau ( hoe is het contact met deze leerling?). Ook de maanden na het overlijden vragen speciale aandacht van de mentor. Rouwen houdt niet op na een maand en iedere leerling doet dat op zijn eigen manier.
 4. Uit onderzoek (Stevens,2004) blijkt dat leerlingen vooral naar school komen voor de ontmoeting met leerlingen en leraren. Geen wonder dat groepsprocessen in klassen zo’n gewicht hebben in het mentoraat. De beïnvloeding van (positieve) groepsprocessen ligt voor een deel in de hand van een mentor. Vooral tijdens de oriëntatiefase van een groep in het begin van het schooljaar kan een mentor met doelgerichte werkvormen een positieve bijdrage leveren. Ook tijdens de andere groepsfasen ( presenteren, normeren en presteren) kan een mentor met stimulerende werkvormen de groepsvorming positief beïnvloeden.
 5. De eerste reactie bij het zien van kenmerken van automutilatie ( bijvoorbeeld krassen op de onderarm) is bepalend voor een succesvolle begeleiding daarna. Het is verkeerd vooral en uitsluitend te reageren met het verzoek, of de opdracht, aan de leerling te stoppen met het beschadigende gedrag. Belangrijker is op een passende manier op zoek te gaan naar de achterliggende pijn bij de automutilerende leerling. Zodat daarna verwijzing naar specialisten kans van slagen heeft.

Bronnen:
Tienminutengesprekken met ouders, Ard Nieuwenbroek, KPC Groep, 2001 
Handboek ‘Voor elke mentor’, Maya Bakker en Ivo Mijland, Quirijn 2005
Krassende leerlingen, Rinie Roosenboom-van Seters, Quirijn 2005